Foto: Photographer:

Werkgevers stimuleren duurzaam vervoer

Op 30 september hebben provincie Gelderland, Regio Foodvalley en diverse werkgevers het
Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley ondertekend. In dit convenant leggen grote en kleine
werkgevers uit de regio afspraken vast over het stimuleren van duurzame mobiliteit van hun
werknemers. Doel is uitwisselen en leren van elkaars plannen voor het stimuleren van autodelen,
carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer. Hiermee verbetert de
samenwerking en kiezen meer werknemers voor duurzaam vervoer. Daarmee verbetert ook de
bereikbaarheid in de regio.

Regio - De gemeente Wageningen is namens de regio initiatiefnemer en heeft in aanloop naar het convenant
individuele bedrijven in de regio gevraagd hoe zij kunnen en willen bijdragen aan een duurzamere
bereikbaarheid van de regio. Wethouder Duurzame Mobiliteit van gemeente Wageningen, Peter de Haan:
"We hebben voor dit convenant goed geluisterd naar de werkgevers en op hun duurzaamheidsplannen
voortgebouwd. Door samenwerking te organiseren creëren we de juiste schaalgrootte om maatregelen
echt te laten werken. Met een goed aanbod van alternatieven hoeft de auto niet meer elke dag de eerste
keuze te zijn."

De provincie Gelderland heeft het proces gefinancierd en stelt provinciale subsidies beschikbaar voor
duurzaam vervoer. Gedeputeerde Christianne van der Wal: "Dit convenant vormt een eerste stap. Nu
komt het aan op het uitvoeren van de afspraken. Ik ben dan ook benieuwd naar de eerste resultaten.
Want om de regio bereikbaar te houden hebben we ook de inzet van bedrijven en hun medewerkers
nodig."

De afspraken uit het convenant worden de komende tijd uitgevoerd. Dit betekent bijvoorbeeld de start van
pilots en communicatiecampagnes voor deelfietsen en OV bij werkgevers als FrieslandCampina, Unilever
en CHE. Ook het opstellen van plannen voor duurzamer vervoer onder werknemers van de acht
regiogemeenten is onderdeel van het convenant. Portefeuillehouder Mobiliteit Regio Foodvalley, Engbert
Stroobosscher, licht toe: "Met de inzet van meer duurzame mobiliteit dragen we bij aan minder drukte op
de wegen en een gezondere leefomgeving in onze regio. Het is belangrijk dat provincie, gemeenten én
bedrijfsleven hier samen in optrekken." Het is de bedoeling om het convenant de komende jaren uit te
breiden met nog meer afspraken en deelnemers.

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en
kennisinstellingen. Ontwikkelingen op het gebied van kennis en innovatie is van groot belang in deze
economische topregio. Regio Foodvalley investeert in wonen, werken, bereikbaarheid en onderwijs. De
regio heeft ongeveer 350.000 inwoners, woonachtig in de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk,
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Meer berichten