Veenendaal krijgt Adviescommissie historische graven

Veenendaal - Veenendaal krijgt binnenkort een adviescommissie die het college van B&W gaat adviseren over het behoud van historische graven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Munnikenweg. Dat is althans het voornemen van het college. Eerst moet de raad nog een besluit nemen over de aanpassing van de beheersverordening die gaat over de begraafplaats.

Overeenstemming

In 2006 en 2007 is er in de raadszaal uitgebreid gesproken over het behoud van historische graven die grotendeels op het oude deel van de begraafplaats liggen. Ook heeft er toen een dialoogavond met bewoners plaatsgevonden. Het heeft lang geduurd om tot overeenstemming te komen over de criteria, waaraan de adviescommissie gaat toetsen. "Ik ben blij dat die overeenstemming er nu wel is", aldus wethouder Engbert Stroobosscher. "Zo voorkomen we dat er graven verdwijnen die van historische waarde zijn".

Graven toetsen

De commissie kijkt aan de hand van vastgestelde criteria of het graf historisch waardevol is en adviseert hierover het college. De adviescommissie gaat alleen graven toetsen waarvan afstand is gedaan door de nabestaanden. Kindergraven en oorlogsgraven worden volgens de beheersverordening sowieso behouden, dus daar adviseert de commissie niet over. Het college kan vervolgens besluiten het graf op een lijst historisch waardevolle graven te plaatsen. Bij dit besluit worden ook inspraakreacties van andere belanghebbenden betrokken.

Protocol respectvol en zorgvuldig ruimen
Van graven waarvan door de nabestaanden afstand is gedaan en die niet historisch waardevol zijn, wordt de grafsteen verwijderd. Het verwijderen van de grafsteen betekent niet dat er op korte termijn ook graven geruimd gaan worden. Om hiertoe over te gaan wil het college eerst een ruimingsprotocol opstellen dat aangeeft hoe het ruimen zorgvuldig en respectvol vorm gegeven gaat worden. Dat is naar verwachting in 2020 gereed.

Meer berichten