Wie nemen straks plaats in de raadzaal die op de foto wordt ingenomen door groep 3-leerlingen van de Patrimoniumschool. (Foto: archief)
Wie nemen straks plaats in de raadzaal die op de foto wordt ingenomen door groep 3-leerlingen van de Patrimoniumschool. (Foto: archief)

Informateur De Jong klaar met opdracht

Door Jaap Pilon

Veenendaal - Informateur Wouter de Jong heeft donderdagavond de voor Veenendaal meest wenselijke coalitie gepresenteerd: de CU, VVD, SGP en ProVeenendaal. De Jong kreeg van de ChristenUnie, die als grootste partij uit de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart tevoorschijn kwam, de opdracht onderzoek te doen naar de meest aannemelijke coalitie voor de komende raadsperiode.

Vervolggespekken

De Jong sprak op 28 maart met alle elf Veenendaalse fracties. Op 3 en 4 april werd in vervolggesprekken met de verschillende partijen bekeken welke mogelijke coalities er gesmeed zouden kunnen worden, wat eventuele breekpunten zouden kunnen zijn bij een coalitievorming, hoe het gesteld is met het persoonlijk vertrouwen en wie de beoogde wethouders-kandidaten zijn. De Jong heeft er in zijn informatieronde telkens naar gestreefd om recht te doen aan de verkiezingsuitslag van 21 maart. Op instigatie van de meerderheid van de elf partijen heeft hij als uitgangspunt gekozen te streven naar een vier-partijen-college. De SP, DENK en in mindere mate GroenLinks opteerden voor een college met slechts drie partijen en dus drie wethouders.

Balans

Een zo klein mogelijke meerderheid van de coalitie in de raad zou wat hen betreft er voor zorgen dat het primaat meer bij de raad komt te liggen en zou zo het democratisch besluitvormingsproces met wisselende meerderheden ten goede komen. De informateur gaf tevens te kennen in zijn speurtocht naar de meest gewenste coalitie rekening te hebben gehouden met een voor de Veenendaalse politiek toch altijd weer belangrijke balans tussen confessionele en niet-confessionele partijen.
Ook de spreiding links-rechts, die in Veenendaal in de coalitievorming van de afgelopen decennia een belangrijke overweging is geweest, heeft De Jong mee laten wegen in de door hem gepresenteerde voorkeurscoalitie. Voor alle partijen stond vast dat de ChristenUnie, als grootste partij en de VVD als grootste winnaar deel zouden moeten uitmaken van de coalitie. Dat van de twee lokale partijen, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal, beide winnaars van de verkiezingen, ProVeenendaal als coalitiegenoot naar voren is geschoven, heeft te maken met het feit dat deze partij door de overige negen partijen in een door hen gewenste coalitie het meest is genoemd. Tot slot werd als vierde partij de SGP het meest genoemd als mogelijke coalitiepartner. En zo kwam informateur De Jong tot de conclusie dat een college van ChristenUnie, VVD, ProVeenendaal en SGP de meest voor de hand liggende optie voor Veenendaal is voor de komende vier jaar.

Bezwaar

Een aantal partijen maakte bezwaar tegen de door de informateur ingelaste tussenronde, waarin hij met de vier genoemde partijen van de beoogde coalitie achter gesloten deuren is gaan verder praten. Met name Kees Lochtenberg van Lokaal Veenendaal verweet de informateur dat hij met zijn actie "de andere zeven partijen op achterstand heeft gezet". Ook CDA en D66 waren deze mening toegedaan.

Openbaar maken

Nermina Kundic van D66 diende aan het einde van de raadsvergadering die handelde over het voorstel van informateur Wouter de Jong om tot een coalitie te komen, een motie in die unaniem door de gemeenteraad werd ondersteund. In de motie vroeg Kundic om de verslagen van de besprekingen tussen de informateur en de verschillende fracties openbaar te maken.

Meer berichten